Minister Ollongren bezoekt Achtersluispolder

Voorafgaande aan het werkbezoek van minister Kajsa Ollongren in Zaandam sprak interim voorzitter van de ondernemersvereniging in de Achtersluispolder uit dat het belangrijk is dat de minister een kijkje komt nemen. Het is volgens Rob Smits namelijk van belang dat de minister kennis maakt met de ondernemers voordat woningbouw in de polder gerealiseerd wordt.

Hier vindt u het filmpje.

28 maart ledenbijeenkomst Timmerfabriek Visser

Wij nodigen u van harte uit voor de ledenbijeenkomst van BIA en Zaandelta bij Timmerfabriek Visser. Tijdens deze bijeenkomst geven wij u meer informatie over de vorderingen rond de fusie. Daarnaast wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat uitgereikt aan het gebied van Zaandelta. Uiteraard zal Timmerfabriek Visser wat meer vertellen over dit mooie bedrijf! Het complete programma volgt snel!

Locatie: Timmerfabriek Visser, Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
Datum: donderdag 28 maart 2019
Tijd: 17.00 tot 18.00 uur programma en vanaf 18.00 uur een klein hapje en drankje
Aanmelden: info@zaandelta.nl of info@bia-zaandam.nl

Meld u alvast aan! U bent van harte welkom!

Resultaten enquête Keurmerk Veilig Ondernemen

Zaandelta heeft begin 2019 de vijfde ster binnengehaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Keuringsinstantie KIWA heeft politie, gemeente, brandweer, handhaving, beveiliging en de ondernemers bevraagd tijdens een audit. Samen met het plan van aanpak heeft dit geleid tot het behalen van de vijfde ster! Daar is Zaandelta erg trots op!

Een uitgangspunt voor het behalen van het Keurmerk is de enquête die we eind 2018 aan ondernemers (leden én niet-leden) hebben verzonden. Met de uitkomst van de enquête hebben we kunnen meten welke zaken u belangrijk vindt en of onze doelstellingen gehaald zijn.

Uit de enquête is naar voren gekomen dat de veiligheidsgevoelens binnen en in de directe omgeving van het bedrijf ongeveer het zelfde is gebleven als de vorige keren. Rond 80% van de bedrijven voelt zich veilig. In de meeste gevallen komt het onveiligheidsgevoel naar boven op parkeerplaatsen en slecht verlichte plekken.

De mate waarin overlast is ervaren is toegenomen. Met name vervuiling, hard rijden en het parkeren van vrachtwagens en personenwagens geeft de meeste overlast. Het parkeren van vrachtwagens is iets wat constant op de agenda staat bij de werkgroep, en hier zijn al wat successen in behaald.

De (pogingen tot) inbraak zijn afgenomen in de laatste 3 jaren. De aangiftebereidheid is hetzelfde gebleven. De meldingen zijn flink afgenomen, in de breedte is er vooruitgang. De focus ligt de komende tijd op het terugdringen van ondermijning. De politie heeft grote acties hiervoor op stapel staan.

Een groot deel van de bedrijven (81%) heeft een BHV plan. Het aantal meldingen bij de brandweer zijn flink afgenomen, met name door het TOOM beleid; Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen.

De tevredenheid over het beheer in het gebied is hetzelfde gebleven. Met name is er ontevredenheid over te weinig schoonmaakbeurten en onvoldoende groenonderhoud. Iets waar we met de gemeente vaak contact over hebben.

Bij enkele verzekeraars, zoals Interpolis, krijgt u op vertoon van het certificaat korting op de premies voor bijvoorbeeld de Gebouwen, Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie verzekeringen. De moeite waard om even na te vragen bij uw verzekeraar! Wellicht verdient u uw contributie terug!

Tijdens de ledenbijeenkomst op 28 maart bij Timmerfabriek Visser wordt het KVO certificaat officieel overhandigd.

Keurmerk Veilig Ondernemen weer 3 jaar ‘in the pocket’!

Op maandag 28 januari vond de audit plaats voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. De werkgroep bestaande uit politie, gemeente, brandweer, beveiliging, handhaving en ondernemers was er helemaal klaar voor!

Siem Borst van Politie Zaanstreek-Waterland en werkgroepvoorzitter Tom Günther namen de auditor mee voor een ronde over het bedrijventerrein. Alle successen en uitdagingen werden op deze manier visueel gemaakt voor de auditor.

Aansluitend werd het auditrapport doorgenomen met de uitkomsten van de enquête en werd eenieder aan de tand gevoeld over zijn/haar expertise. Lovend was de auditor over de samenwerking die we in het gebied hebben dat resulteerde in het afgeven van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de komende drie jaar.

Binnenkort zal de officiële overhandiging van de certificaten plaatsvinden. Wij houden u hierover op de hoogte!

Heeft u punten voor de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen? Laat het ons weten via info@zaandelta.nl.

13 maart 2019 Lezing over Toekomst EU na Brexit en Europese verkiezingen

Op 13 maart vindt een unieke lezing plaats in de gemeente Zaanstreek over de Toekomst van de Europese Unie na de Brexit en de Europese verkiezingen.

Deze lezing gaat in op de gevolgen en de kansen van de Brexit en op de hervormingsvoorstellen binnen Europa. Wat betekenen zij voor het bedrijfsleven? Met de aanstaande Europese verkiezingen van 23 mei in zicht wordt ook aandacht besteed aan de standpunten van onze eigen Europarlementariërs, op basis van persoonlijke interviews. Wat hebben zij gepresteerd? Wat kunt u zelf doen om invloed in Brussel uit te oefenen.

De lezing wordt gegeven door de onafhankelijke, ideële Stichting EURED, wat staat voor EU Research en Educatie. Zij richt zich op het verkleinen van de kloof tussen de EU en de Europese burger.

De lezing zal worden gehouden op 13 maart 2019 van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Bieb Zaanstreek op de westzijde 170A in Zaandam. 

Voor nadere informatie zie www.vuzaanstreek.nl .

Havenbedrijf Amsterdam wil geen woningen op Zaans Hembrugterrein

Uit het fd:

Havenbedrijf Amsterdam heeft bezwaren tegen de plannen voor woningbouw op het Zaanse Hembrugterrein. Dit meldt vakkrant Schuttevaer op basis van een zitting bij de Raad van State.

Het Havenbedrijf vreest dat de zware industrie in het havengebied moet inbinden als het plan doorgaat om aan de noordkant van het Noordzeekanaal woningen te bouwen. Aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal zijn tal van havenactiviteiten gevestigd.

Het Havenbedrijf bevestigt de strekking van het artikel in Schuttevaer, maar wil verder niet ingaan op de kwestie omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. De gemeente Zaanstad bestrijdt de zienswijze van het Havenbedrijf, en stelt dat de ontwikkeling van het Hembrugterrein geen beperkingen oplevert voor de bedrijven op het havengebied.

Eerder onverkoopbaar Hembrugterrein herbergt een prachtige belofte

Vorig jaar verkocht het Rijksvastgoedbedrijf het Hembrugterrein van de voormalige munitiefabriek Eurometaal aan ABC Vastgoed voor €41 mln. ABC Vastgoed was een van de partijen met de beste plannen voor het gebied, dat plaats moet gaan bieden aan wonen, werken en recreëren. Er was grote belangstelling voor het terrein.

Havenactiviteiten onder druk

Eerder uitte het Havenbedrijf al forse kritiek op de plannen voor de nieuwe Amsterdamse woonwijk Haven-Stad, de bouw van een brug over het IJ en de verplaatsing van de cruise terminal. Met name het gebrek aan overleg en de communicatie schoten het Havenbedrijf en de achterban in het verkeerde keelgat. Eind vorig jaar zegde de Amsterdamse wethouder Udo Kock (D66) toe dat alle plannen nog eens onder de loep worden genomen.

Zware industrie

Aan de overkant van het Hembrugterrein liggen onder meer elektriciteitscentrale Hemweg, tankterminals en andere zware industrie op haventerrein Westpoort.

Aan de overkant van het Hembrugterrein liggen onder meer elektriciteitscentrale Hemweg, tankterminals en andere zware industrie op haventerrein Westpoort. Het Havenbedrijf is volgens Schuttevaer bang dat die industrie fors moet inbinden als blijkt dat die in de nieuwe woonwijk te veel overlast oplevert. De bouwplannen tot aan de rand van het kanaal zouden ook een bedreiging vormen voor het scheepstransport van gevaarlijke stoffen.

Reactie gemeente Zaanstad

In een toelichting aan het FD meldt de gemeente dat met het bestemmingsplan vooruit wordt gelopen op de Omgevingswet. ‘Woningbouw is binnen de ontwikkelgebieden toegestaan onder de voorwaarde dat aan de binnen het bestemmingplan opgenomen regels wordt voldaan’, laat een woordvoerder weten. Volgens hem is de milieubelasting als gevolg van omliggende industrieterreinen steeds een belangrijk gegeven geweest.

De gemeente constateert daarnaast dat de deskundigen die de Raad van State adviseren eveneens hebben vastgesteld dat het omgevingsplan geen beperkingen oplevert voor de bedrijven in het Amsterdamse havengebied, ook niet wat betreft uitbreiding.

Overlast

Volgens het Havenbedrijf heeft het gemeentebestuur verder erg creatief gerekend om het lawaai binnen de normen te houden. Het Havenbedrijf zegt nog wel te kunnen leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven. De financiële onderbouwing van de €41 mln die vorig jaar voor het terrein is betaald, stoelt op de bouw van 1000 woningen.

500

Het Havenbedrijf kan wel leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven.

Geluidsoverlast

Het gemeentebestuur zegt dat bij uitbreiding van het aantal woningen tot op de rand van het Noordzeekanaal aan alle milieunormen wordt voldaan. Volgens de zegsman wordt door een pakket aan maatregelen de feitelijke milieubelasting juist omlaag gebracht. ‘Een geluidarchitect zorgt ervoor dat de woningen zo worden ingepast dat de feitelijke geluidsbelasting op de gevels wordt verminderd.’ Verder wijst hij er op dat in iedere woning balansventilatie komt met een stof- en geurfilter zodat bewoners geen last hebben van incidentele geurhinder.

Bouw mee aan Zorgboerderij Fronik!

Bouw mee aan de meest eigenwijze buurtboerderij van de Zaanstreek!

Samen bouwen we een duurzame toekomst voor de plek waar iedereen welkom is.

De Fronik buurtboerderij is veel meer dan een stapeltje dieren te midden van karakteristieke Zaanse bouwwerken, een prachtig wandelgebied en beschermd weidevogelgebied op steenworp afstand van het stadscentrum van Zaandam. De ziel van de Fronik is dat iedereen er echt welkom is. En dat merk je: mensen die elkaar anders niet tegenkomen, zien elkaar wel bij de Fronik. Er wordt geklust, gegeten, geSinterklaast en geKerst. Kinderen kunnen hier het hele jaar rond nog ongedwongen spelen, kanovaren en dieren aaien. Voor iedereen is plaats en iedereen hoort erbij.

De buurtboerderij heeft mooie toekomstplannen en kan daar alle hulp bij gebruiken. Hier leest u meer–>

Inloopbijeenkomst 23 januari plannen Thorbeckeweg

De verkeersdrukte in Zaandam Zuid neemt de komende jaren fors toe. In juni 2018 zijn er drie mogelijke oplossingen gepresenteerd door de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio om de verkeersdrukte aan te pakken.

Gekozen oplossing
Uit verder onderzoek blijkt dat het plaatsen van een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, het verplaatsen van de aansluiting Westkolkdijk op de Thorbeckeweg naar nabij de Vlinderbrug en het aanleggen van busbanen langs de Vlinder, Thorbeckeweg en Wibautstraat de meest kansrijke oplossing is. Deze oplossing is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Inloopbijeenkomst 23 januari 2019
Bent u benieuwd naar het voorlopig ontwerp? Komt u dan langs op woensdag 23 januari tussen 16.30 en 20.00 uur in Wijkcentrum Poelenburcht aan het Weerpad 1a in Zaandam. Tips en ideeën worden verzameld en als input gebruikt in het maken van een definitief ontwerp. Experts zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Bron: https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/nieuws/voorlopig-ontwerp-te-zien-op-inloopbijeenkomst-23-januari

Enerverende nieuwjaarsbijeenkomst BIA en Zaandelta

Het was dinsdag 16 januari jl. goed druk bij de afdeling bandenservice van Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservices. Ongeveer 100 leden en genodigden waren aanwezig voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Business Network Zaandelta en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder. De aanwezigen zagen wethouder Gerard Ram de Goede Doelen Cheque uitreiken aan Stichting Alzheimer Zaanstreek Waterland. Daarnaast stemden de leden over een fusie, heeft Peter Bottelier zijn voorzitterschap overgedragen aan Rob Smits. Enerverende avond dus!

Alle leden voor fusie
De avond begon met het openingswoord van de voorzitter van Zaandelta Herm Nieste. Herm vertelde meer over de ideeën achter de plannen van de fusie tussen Zaandelta en BIA. Voornamelijk schaalvoordeel, kennisdeling en een sterkere kracht vormen richting gemeente en instanties zijn de redenen voor deze plannen. Door het opsteken van de groene stemmingskaarten gaven de leden te kennen eens te zijn met de fusie. Geen enkele rode kaart werd getoond. BIA en Zaandelta zullen nu verder gaan met de statutaire stukken en het fusievoorstel.

Afscheid Peter Bottelier
Voorzitter van BIA Peter Bottelier draagt hiermee zijn stokje over aan Rob Smits van Bureau voor Durf. Rob zal in ieder geval het komende half jaar optreden als voorzitter en samen met vice-voorzitter Herm Nieste, penningmeester Lars van Wijngaarden, secretaris Dolf de Roeck en bestuursleden Tom Günther, Jac Oudejans en Paul Zonneveld het bestuur vormen. Deze tijd wordt gebruikt om het definitieve bestuur te vormen.
Rob Smits bedankte Peter voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren. Peter wenste het nieuwe bestuur veel succes en geluk met de plannen.

Presentatie Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservice
Directeur Herman Schoehuijs is een man van weinig woorden. Hard werken is meer zijn ding. Toch kwam hij naar voren om een woordje te doen over zijn mooie bedrijf. De rest werd verteld in een mooie videopresentatie. De presentatie vindt u hier [link].

Uitreiking Goede Doelen Cheque
Elk jaar zoeken BIA en Zaandelta een goed doel voor de Goede Doelen Cheque van 1500 euro. Dit jaar was de eer aan de Stichting Alzheimer Zaanstreek Waterland om de cheque te ontvangen. Wethouders Gerard Ram en Rita Noordzij reikten de cheque uit aan Nel Koppers van Stichting Alzheimer.

Proost op een succesvol jaar!
Het officiële gedeelte eindigde in een proost op een zeer succesvol en ondernemend jaar! Aansluitend genoot iedereen van een heerlijk buffet en werd er veel nagesproken over deze avond. 

Burgernet | voor bewoners én bedrijven

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet! Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen en om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. Ga naar Burgernet.nl en meld u meteen aan of download de app.

Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven, die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. De politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft.

Hier vindt u meer informatie.